Mis on õpiväljund?

Õpiväljund on teadmine, oskus või hoiak, mille õppija õppeprotsessi lõpuks omandama peab. Õppeprotsessis võib seejuures olla õppekava, õppeaine või ka üksik seminar. Lisaks on oluline ka, et õpiväljundi omandamist peab olema võimalik mingil viisil kontrollida. 

Õpiväljund on kirjeldatud miinimumtasemel, ehk selle pead sa vähemalt saavutama. Rohkem võib alati! 

Kuid samavõrd olulised on ka sinu enda ootused ülikooliajale — mida sina ise ootad ja kas ülikool aitab seda kõike saavutada. Võib-olla tuleb siinkohal ka ülikoolist väljapoole vaadata, nt mõne üliõpilasorganisatsiooni poole? OLE ROHKEM. lehelt leiad hulgaliselt valikuid.

Oma õppekava ja õppeainete õpiväljundis leiad õppeinfosüsteemist ehk ÕIS-ist (ois2.ut.ee). Küsimuste tekkimisel pöördu õppejõu või programmijuhi poole! 

Lisalugemist: 

Miks õpiväljundeid vaja on? 

Kindel siht — teadmine, mis teadmiste ja oskusteni me ainekursuse lõpuks jõuame, aitab keskenduda ka pealtnäha eesmärgitute ülesannete täitmisele. Kõike seda on lihtsam teha, kui me teame, mis on selle kõige mõte – kui me teame, mis on nende tegevuste eesmärk ja mida me nendest saame.
Kasu õpiväljunditest pole aga ühepoolne. Peale üliõpilase aitab selline raamistik ka õppejõul seada selgemaid sihte õppetöö planeerimisel, läbiviimisel ning lõpuks hindamisvormi ja -kriteeriumite valikul.  

Õpiränne — välismaal veedetud semesti(te) järel koduülikooli naastes, on võimalik hinnata teises ülikooli õpitu sobivust sinu õppekavale ja kasutada VÕTA-t (varasema õpitu ja töökogemuse arvestamine) õppeainete arvestamiseks. 

Ühiskonnale annavad õppekava õpiväljundid aimu, mida selle ala kraadi omandanult oodata ja näiteks tööandja puhul ka, missugust lisandväärtust see võiks tema organisatsioonile pakkuda, suurendades lõpetanu konkurentsivõimet.

Õpiväljund näitab teed

Universitas Tartuensis

Järjest kiiremini liikuvas maailmas soovime kõik teada, kuhu me suundume ja mis meid ees ootab. Kui igapäevamured lainetena üle pea kokku löövad, aitab hirmu vähendada teadmine sihtmärgist, mille nimel me pingutame.

Tagasiside 

Tagasiside on oluline õppe komponent. Õppijana tahad sa õppeprotsessi jooksul tagasisidet selle kohta, kui lähedal sa õpiväljundite saavutamise oled. Võta õppejõu tagasisidet tõsiselt! Kui sa seda ei saa, siis küsi! Kui midagi jääb arusaamatuks, küsi täpsustust — tagasiside on vajalik sinu arenguks!

Õppekorralduseeskirja alusel (105.5) on üliõpilasel õigus saada õppejõult oma kirjalikele töödele tagasisidet.

Iga semestri lõpus pead sa andma tagasisidet vähemalt neljale õppeainele. Õppeinfosüsteemis (ÕIS) on selleks kindlad küsimustikud õppeaine kui terviku kohta. Saadud sisendit kasutatakse õppeaine arendamises. Lisaks ÕISi küsimustikule võib õppejõud paluda sul täita ka õppejõu-spetsiifilist küsimustikku Moodle`is.

Tagasisidet andes järgi tagasiside andmise head tava — ole viisakas ja mõtle sellele, mida õppejõud õppeaine või oma õpetamise juures teisiti saaks teha, et õpikogemus parem oleks. Ära unusta ka kiita aspektide eest, mis õppimise meeldivaks tegid.
Sinu tagasiside on oluliseks sisendiks ka sinu esindajatele õppejõudude valimistel ja atesteerimisel.

Tagasiside ülikoolis – kellele, kuidas ja milleks?

Universitas Tartuensis

Tagasiside ehk saadu või kogetu kohta kirjelduse, hinnangu või soovituse andmine on kvaliteedi edendamise süsteemide väga suur osa. Tagasiside toote või teenuse tarbijalt annab väärtuslikku teavet arendustööks, aga ka kindlustunnet, et ollakse õigel teel.

E-hindamine

E-hindamine on palju nüansirikkam, kui esialgu näida võib. Iga variant võib mõjutada õppija sooritust erinevalt ning kõigile sobivat lahendust ei ole olemas. Siiski tuleks läbi mõelda, milline võiks eksami ülesehitus olla, et see aitaks õpiväljundite saavutamist võimalikult hästi kontrollida.

E-hindamise head ja vead

Universitas Tartuensis

Kevadel, kui eksameid ei saanud koroonaviiruse puhangu tõttu tavapärasel moel auditooriumis korraldada, tõusis esile e-hindamine. Ühtäkki olid nii üliõpilased, õppejõud kui ka programmijuhid veendunud, et e-hindamisel hakatakse spikerdama.