Uuest õppekorralduseeskirjast

28. mail võeti senatis vastu uus õppekorralduseeskiri (ÕKE), mis jõustub 30. augustil. ÕKE on kõige olulisem õppetööd reguleeriv õigusakt ning ka TÜÜE tegi dokumenti muudatusettepanekuid. Nüüd anname sulle ülevaate, milliste muutuste üle võiksime üliõpilastena rõõmu tunda, millised teevad murelikuks ning milliste eest jätkame tulevikuski võitlemist. 

Rõõm:

ÕKE on lühem ja kompaktsem, loetavust võiks tulevikus toetada veebiversioon koos viidetega nii terminimääratlustele, teistele õigusaktidele kui ka juhenditele, mis aitavad õppekorralduse küsimustes paremini orienteeruda.

Hindamiskorralduse peatükki on lisatud säte, mille kohaselt lähtutakse hindamisel ja hilisemate vaidluste lahendamisel heast tavast, et hindamine on õiglane, erapooletu ja õppimist toetav.

Hindamistulemused peab ÕISi sisestama kahe nädala jooksul, kuid hiljemalt viiendal tööpäeval enne vastava õppeaine kordushindamist, ning enne semestri arvestuslikku lõppu.

Lisavajadustega üliõpilastel on õigus küsida õppetöös kohandusi.

Valdkondades ja instituutides alustavad tööd petturlusjuhtumitega tegelevad komisjonid, kuhu kuuluvad ka üliõpilased, et taoliste rikkumiste menetlemist ühtlustada.

Lõputöö kaitsmisel tehtud otsuse vaidlustamiseks on senise kahe asemel aega kolm tööpäeva ja muu õppekorraldusliku otsuse vaidlustamiseks senise kolme asemel viis tööpäeva.

Mure:

Lõpphindamise jaoks lisandus õigus pakkuda põhjendatud juhul vaid üks korraline hindamise aeg. TÜÜE jaoks jääb ebaselgeks, mis puhul selline säte põhjendatud on. Erandlik piirang peab õppeainesse registreerimisel olema selgelt teada – kui kahtled erandi põhjendatuses või sellest ei teavitata aegsasti, võib otsust vaidlustada.

Ülikoolil on õigus jälgida hindamist ülikooli hallatavate elektroonsete jälgimisvahenditega. Loodame taas, et selle õiguse rakendamine jääb erandlikuks, kuivõrd jälgimissüsteemidegal kaasnevad rassistlikud näotuvastusalgoritmid, valepositiivsete spikerdamise juhtude tuvastamine, täiendav eksamiärevuse oht ning üleüldine isiku eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse riive. Meie hinnangul peaks elektroonseid jälgimisvahendeid kasutama ainult viimase abinõuna.

Vaidluskomisjonis saab üliõpilane vaidlustada menetlusnormi rikkumise, kuid positiivse hinde vaidlustamise menetlusest on komisjonil õigus keelduda. Peame seda muutust ohtlikuks, sest ka positiivse hinde saanu võib olla kogenud ebaõiglast hindamist ning nende rikkumiste olulisust ei tohi alahinnata.

Tuleviku võistlus:

Tegime ettepaneku, et ka koroonaperioodi järgselt võiks olla võimalik lõputöid kaitsta programmijuhi loal enne kõikide õppeainete sooritamist – see võimaldaks hajutada nii õppejõudude kui ka üliõpilaste koormust. Ettepanek ei läinud läbi, kuid lubatud on lisaanalüüsid.

Soovisime määratleda, et lõputöö retsensiooni peab esitama vähemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist – üks tööpäev ei ole piisav kaitsmiseks valmistumiseks, ent ettepanek ei leidnud toetust.

Soovitasime juurutada anonüümset hindamist, tagamaks võrdne kohtlemine ning vältimaks (implitsiitse) kallutatuse mõju hindamisotsuste tegemisel. Võimalusi selliste hindamismeetodite rakendamiseks on lubatud edasi analüüsida.

Loe ka ÕKE uut tervikteksti. Kui sul on küsimusi või juba praegu mõtteid, kuidas õppekorralduseeskirja veel paremaks teha, kirjuta meile tyye@ut.ee