Üliõpilasesinduse struktuur

Üliõpilasesindus liidab aktiivseid tudengeid, kes soovivad panustada üliõpilaste heaolusse ülikoolisiseselt või Eesti kõrgharidusmaastikul. Huvikaitsja või hariduspoliitilist rolli on võimalik kanda mitmel tasandil.

Instituudi üliõpilaskogu liikmeid on kõige rohkem. Nemad on esimesed märkamaks kitsaskohti või vajakajäämisi oma instituudi õppetöös või -keskkonnas. Moodustades valdavalt viiendiku instituudi nõukogust, on nad selle hääleõiguslikud liikmed ning saavad esitada ettepanekuid muudatusteks. Kui lahendus peitub instituudi nõukogust kõrgemal, on võimalik pöörduda valdkonna üliõpilaskogu poole.

Valdkondade üliõpilaskogudes on viis esindajat, kes toimetavad sama süsteemi järgi, kuid valdkonna tasandil. Kõigi valdkondade üliõpilaskogu liikmed moodustavad kokku üliõpilaskonna volikogu, mis on üliõpilaskonna kõrgeim otsustuskogu. Volikogu valib üliõpilaskonna juhatuse, kinnitab üliõpilasesinduse eelarve ja võtab vastu poliitilisi seisukohti.

Instituutide kõige olulisemaid otsuseid teevad instituudi nõukogud. Instituudid omakorda moodustavad valdkonna, millel on samuti oma nõukogu. Nii instituutide kui ka valdkondade nõukogudes on üliõpilasesindajad, kes saavad kaasa rääkida instituudi või valdkonna taseme otsustes.

Allan Aksiim, 2019

Juhatuse moodustavad üliõpilaskonna esimees ning kuni kaks aseesimeest. Esimees juhib organisatsiooni, vastutab eelarve eest ja viib läbi volikogu koosolekuid. Õppeaastal 2020/2021 on juhatuses kaks aseesimeest, kellest üks toimetab ühtlasi hariduspoliitika suunal ning teine arenduse suunal. Hariduspoliitika aseesimees vastutab üliõpilaste arvamuse esindamise eest õppekorralduse ja õppekvaliteedi teemadel ning osaleb vastavates ülikooli komisjonides. Arenduse aseesimees suhtleb ülikoolide- ja üliõpilasvõrgustikega üle Euroopa tuues ja luues uuendusi kahesuunaliselt ning mõistagi tegeleb ka TÜÜE sisearenguga.

Üliõpilased on esindatud ka ülikooli senatis, mis on ülikooli kõrgeim akadeemiline otsustuskogu.

2020. aasta sügissemestril otsustas ülikool muuta tasuliseks õigusteaduskonna magistritaseme sessioonõppe. Võitlus selle vastu algas õigusteaduskonna tudengite ja esindajate seas, kes kogusid tudengite vastuallkirju. Edasi liikus lahenduse otsimise protsess üliõpilaskonna juhatuse ja ülikooli senatini.

Sellises ülesehituses tegutsevad üliõpilasesindajad huvikaitse eesmärgil. Kuid mõnikord toimub muudatusi kõrgharidussüsteemis riiklikul tasandil ning sellisel juhul on Tartu Ülikooli üliõpilasesindajad Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku liikmetena hariduspoliitilises rollis.

2020. aasta kevadel tõid välismaalaste seaduse muudatusettepanekud üliõpilasesindajatele hulgaliselt kirjavahetust siseministeeriumi ja meediaga. Et Tartu Ülikooli üliõpilaskonda kuulub palju välistudengeid, seisid ka TÜ üliõpilasesindajad jõuliselt välistudengite õppetoetuste, töötamisvõimaluste ja pererände säilimise eest nii iseseisvalt kui ka koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liiduga.

Kogu organisatsiooni tegevuse ning põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmise üle teostab järelevalvet samuti üliõpilasesindajatest koosnev järelevalvekomisjon.

Iga tudeng võib ka ise kitsaskohti märgates pöörduda oma instituudi üliõpilasesindaja poole. TÜÜE kodulehel on olemas kõik Tartu Ülikooli üliõpilasesindajad koos pildi ja kontaktidega, mis võimaldab nendega ühendust võtta kirjalikult või miks mitte ka õppehoones kohates nööbist haarates.

Loe lisaks

TÜÜE tegemistest puust ja punaseks

TÜÜE on Tartu Ülikooli üliõpilasesindus. Kõlab loogiliselt, et esindus esindab üliõpilasi, kuid sageli on TÜÜE tegemised jäänud tudengitele nähtamatuks. Teeme need nüüd puust ette ja punaseks.

Loe veel TÜÜE kohta

Töögrupid: kommunikatsioon

Töögrupid: õppekvaliteet

Töögrupid: välistudengite töögrupp

Töögrupid: arenduse töögrupp

Mida teevad esindajad – tõeline huvikaitse!

Mida teevad esindajad – kuidas olla nähtav?

Mida teevad esindajad – toimiv üliõpilaskogu

Liitu TÜÜEga!